TheMoniq

59 tekstów – auto­rem jest The­Moniq.

To dziw­ne, że w dzi­siej­szych cza­sach sztuczność jest ta­ka naturalna... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 czerwca 2011, 09:01

...jes­teśmy tyl­ko mi­lionem zdarzeń, które ku­mulują się w jed­nej oso­bie... Lep­szych, gor­szych, przy­pad­ko­wych i zap­la­nowa­nych poskłada­nych w całość, przydzielo­nych jed­ne­mu, krótkiemu istnieniu... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 marca 2011, 14:48

nietu­zin­ko­wość przy­ciąga, ek­scen­tryzm zas­ka­kuje, niep­rze­widy­wal­ność szokuje,
nies­te­ty in­dy­widualizm, na­wet mi­mo do­cenienia- odpycha..

...dlaczego? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 stycznia 2011, 16:14

Cóż, do­rosłość to tyl­ko kłopo­ty... Przy­wile­je stają się obo­wiązka­mi, obo­wiązki stają się przek­leństwem i tyl­ko dziw­ne radze­nie so­bie z prob­le­mami da­je jakąś na­mias­tkę radości... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 listopada 2010, 12:05

Marze­nia to swe­go rodza­ju pro­wokac­ja do działania 

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 października 2010, 17:01

Pow­stały zdep­ta­ne marze­nia, pros­tują się i zaczy­nają mar­sz ku te­mu, co lep­sze... Pro­wadzi je nadzieja 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 września 2010, 20:06

Chcę żyć nies­krępo­wana Twoją miłością... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 sierpnia 2010, 15:54

Często im więcej ma­my do po­wie­dze­nia, tym mniej możemy powiedzieć... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 sierpnia 2010, 23:23

Nie ma ludzi Aniołów, a i w każdym Diab­le, znaj­dziemy coś dobrego... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 16 lipca 2010, 11:34

Cza­sem tak bar­dzo pot­rze­buje­my spo­koju, że szu­kając go budzi­my swój wewnętrzny niepokój... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 8 lipca 2010, 12:12
TheMoniq

Nieco niepoprawna, delikatnie filozoficzna dusza, szukająca swojego miejsca na ziemi i odpowiedzi na pytania, na które czasem odpowiedzi wydają się być oczywiste... Dla mnie to co oczywiste, jest często zbyt banalne, więc szukam we wszystkim własnego JA. Indywidualistka. Piszę, by zrozumieć siebie. Efekty oceńcie sami :)

Zeszyty
  • Myśli głebokie – To co dzieje się w mo­jej głowie... Za­pisy­wane, by zro­zumieć siebie i in­nych... By ogarnąć bałagan ja­ki cza­sami tworzy się w mo­jej głowie...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheMoniq

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność